World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

วิธีการชำระ

  1. ในระหว่างทำการชำระเงิน ให้เลือก "การจ่ายด้วยบัตร"
    21697_01
  2. คุณจะถูกพาไปยังเวบไซต์การจ่าย: ซึ่งอาจจะเป็น Adyen หรือ Credorax
  3. กรอกรายละเอียดบัตรของคุณเพื่อทำการชำระต่อ

บันทึกรายละเอียดการชำระ

  • เมื่อทำการชำระด้วยบัตรของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่อง [บันทึกรายละเอียดบัตร] เอาไว้
    21697_02

บทความที่เกี่ยวข้อง