World of Tanks
บริการลูกค้า
การประกาศทั้งหมด

ปิดการใช้งานการล้างบัญชี

เรียน ผู้บังคับการ,

เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจึงมีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานการล้างบัญชีสำหรับบัญชี World of Tanks จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

คำขอการล้างบัญชีทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

จากทีม World of Tanks ASIA