World of Tanks
บริการลูกค้า
การประกาศทั้งหมด

การชำระผ่าน SMS ไม่สามารถใช้งานได้

ผู้บังคับการ!

โปรดทราบ การบริการชำระเงินผ่าน SMS ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวสำหรับประเทศต่อไปนี้ :

  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย
  • ฟิลิปปินส์
  • สิงคโปร์
  • ประเทศไทย

เราจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อการบริการกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก